Udvalg

Alle udvalg i HGK består af en ledelse på mindst 3 personer. Bestyrelsen og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i den indeværende sæson. Udvalgene er selvsupplerende.

De administrative udvalg er baseret på frivillig arbejdskraft, ligesom HGK klubberne, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene. Hvis du skulle have lyst til at deltage i et eller flere af udvalgene, bedes du venligst henvende dig til udvalgets formand.

Udover at man lærer klubben at kende indefra og stifter bekendtskab med mange klubfunktioner, der senere kan være én til stor nytte, bliver det sociale sammenhold på kryds og tværs også styrket væsentligt.